For all we ought to have said...

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Lekcia angličtiny.

Všetko so všetkým súvisí...
Lekcia angličtiny - John Coleman - The Committee of 300

One of the ways heroin is moved into Europe is through the Principality of Monaco.

Jedna z ciest, ktorou sa heroín dováža do Európy je cez Monacké kniežactvo.

The heroin comes from Corsica carried in ferries that ply a busy trade between Corsica and Monte Carlo during the summer.

Heroín je prepravovaný z Korziky na trajektoch, ktoré pendlujú medzi Korzikou a Monte Carlom v priebehu leta.

There is no check of what goes on or comes off these ferries.

Nie je tu žiadna kontrola toho čo vchádza alebo vychádza z týchto trajektov.

As there is no border between France and Monaco, drugs, and more especially heroin (partly processed opium), flows through the open border of Monaco into laboratories in France, or else if it has already been processed into heroin, it goes directly to the distributors.

Pretože medzi Francúzskom a Monakom nie je žiadna hranica, drogy, a obzvlášť heroín (čiastočne spracované ópium), tečú cez otvorenú hranicu s Monakom do laboratórií vo Francúzsku, alebo ak boli už spracované na heroín, idú priamo k distribútorom.

The Grimaldi family has been in the drug smuggling business for centuries.

Rodina Grimaldi bola v obchode pašovania drog po celé stáročia.

Because Prince Ranier got greedy and began skimming heavily and would not desist after three warnings, his wife, Princess Grace, was murdered in a car ''accident.'' Ranier underestimated the power of the Committee of which he is a member.

Keďže začal byť Princ Ranieri príliš nenásytný a začal ťažko ryžovať a nechcel s tým prestať ani po troch upozorneniach, jeho žena, Princezná Grace, bola zavraždená pri "dopravnej nehode". Ranieri podcenil moc Výboru 300, ktorého bol členom.

The Rover car in which she was traveling had the brake fluid chambers tampered with in such a way that each time the brakes were depressed, fluid was released in measured amount, until by the time the car reached the most dangerous of several hairpin bends, there was no stopping power, and it sailed over a stone wall, hitting the ground fifty feet below in a sickening smash.

Rover v ktorom cestovala, mal kvapalinové komory bŕzd tak zmenené, že za každým, keď boli brzdy uvoľnené, určité merateľné množstvo kvapaliny bolo uvoľnené, kým auto neprišlo až k najnebezpečnejšej z niekoľkých uzučkých zákrut, nebola už k dispozícii žiadna brzdná sila a auto preplachtilo kamenný múr, dopadajúc na zem 15 metrov nižšie v strašnom náraze.

Everything possible was done by the Committee of 300 operatives to conceal the truth about the murder of Princess Grace.

Všetko možné bolo učinené agentmi Výboru 300 na utajenie pravdy o vražde Princezny Grace.

To this day the Rover car remains in the custody of French police, shrouded under a cover on a trailer which no one is allowed to approach, let alone examine.

Do dnešného dňa vrak Roveru zostáva v opatrovníctve francúzskej polície, zahalený pod plášťom na ťahači, ku ktorému nie je nikomu dovolené sa priblížiť, nieto ho nejako posúdiť.

The signal for the execution of Princess Grace was picked up by the British Army listening post in Cyprus and it is believed by well placed source that the Committee Monte Carlo and P2 gave the order.

Signál na popravu Princezny Grace bol zachytený odpočúvajúcou stanicou britskej armády na Cypre a verí sa dobre umiestneným zdrojom, že Výbor Monte Carlo a P2 dali onen príkaz.

The drug trade, controlled by the Committee of 300, is a crime against humanity, but having been conditioned and softened up by years of incessant bombardment by Tavistock Institute, we have more or less accepted our changed environment, regarding the drug trade as a problem that is ''too big'' to handle.

Obchod s drogami, riadený Výborom 300, je zločin proti ľudskosti, ale vďaka tomu, že sme boli podmienečne naučení a zmäkčení neustálym bombardovaním z Tavistock Inštitútu, viac alebo menej sme prijali naše pozmenené prostredie ohľadom obchodovania s drogami ako problém, ktorý je "príliš veľký " na zvládnutie.

This is not the case.

Tak tomu nie je.

If we could marshal an entire nation, equip and send millions of American soldiers to fight in a war in Europe in which he had no business intervening, if we could defeat a major power, then we can smash the drug trade, using the same WW II tactics.

Mohli sme zošikovať celý národ, vybaviť a poslať milióny Amerických vojakov bojovať vojnu v Európe v ktorej sme nemali žiadny dôvod zasahovať, ak sme mohli poraziť hlavnú silu, potom môžeme udrieť na obchod s drogami, použitím rovnakých taktík ako v 2.SV.

The logistical problems that had to be solved when we entered the Second World War are even today still mind-boggling.

Nad logistickými problémami, ktoré museli byť vyriešené, keď sme vstúpili do 2. Svetovej vojny, zostáva do dnes rozum stáť.

Yet we successfully overcame all problems.

Napriek tomu sme s úspechom tieto problémy prekonali.

Why then is it impossible to defeat a well-defined enemy, far smaller and weaker than Germany, given the immensely improved weapons and surveillance equipment we have today?

Prečo je potom nemožné poraziť jasne definovaného nepriateľa, ďaleko menšieho a slabšieho ako Nemecko, vzhľadom na neuveriteľne vylepšené zbrane a monitorovacie vybavenia, ktoré máme dnes?

The real reason that the drug problem is not eradicated is because it is being run by the highest families in the entire world as part of a coordinated gigantic money-making machine.

Skutočný dôvod prečo nie je problém drog odstránený aj s koreňmi, je pretože je prevádzkovaný najvyššími rodinami na celom svete ako časť koordinovaného, gigantického, peniaze vytvárajúceho stroja.Everything is related to all...

Všetko so všetkým súvisí...

Cocaine users are destroying the rainforest - at 4 square metres a gram.

Užívatelia kokaínu ničia dažďový prales - 4 štvorcové metre na jeden gram.

Four square metres of rainforest are destroyed for every gram of cocaine snorted in the UK.

Štyri metre štvorcové dažďového pralesa sú zničené za každý jeden gram kokaínu odšňupnutého vo Veľkej Británii.

Francisco Santos Calderón, the vice-president of Colombia said 300,000 hectares of rainforest were destroyed each year in Colombia to clear land for coca plant cultivation...

Francisco Santos Calderón, vice-prezident Kolumbie povedal, 300.000 ha dažďového pralesa bolo v Kolumbii každý rok zničených na vyčistitenie pôdy pre pestovanie rastliny koka...

Pranie špinavých peňazí: Drogy zachránili banky pred krachom!

V čase vrcholiacej globálnej krízy mnohé banky pred krachom zachránili peniaze z obchodovania s drogami. Novinám Observer to povedal šéf Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) Antonio Maria Costa. Tvrdí, že banky preprali takmer 240 miliárd eur. Väčšina ziskov z predaja drog sa tak dostala do obehu.

Prvé dôkazy, že ilegálne peniaze sa dostávajú do finančného systému, získal asi pred 18 mesiacmi od spravodajských služieb a justičných zdrojov.

Costa odmietol hovoriť o konkrétnych bankách alebo krajinách. Bankový systém mal v druhej polovici roku 2008 najväčší problém s nedostatkom peňazí. „Systém ochromila neochota bánk požičiavať si vzájomne peniaze,“ povedal.

Jediným zdrojom voľného kapitálu pre niektoré banky zostali zisky z organizovaného zločinu. „Existujú náznaky, že niektoré banky sa tak zachránili,“ dodal. Tieto odhalenia nastoľujú otázky o vplyve zločinu na ekonomiku v čase krízy.

Nízka cena drogy spôsobila, že v Británii ju užíva čoraz viac mladých ľudí.

Na záver ešte jedno zaujímavé video o tom, čo to vlastne rieši tá banda hlupákov v Kodani (6. - 18. December 2009).

Ako sa hovorí, všetci sú happy. Mladí šňupú lacno, drogové kartely na čele s 300 vyvolenými preprali v bankách svoje peniaze, ktoré si od bánk požičiavajú vymletí politici aj s úrokom - údajne na riešenie krízy ako tzv. krízové balíčky. Po konferencii v Kodani sa budú nabalovať menované záujmové skupiny ešte viac a majú pri tom tú drzosť rozprávať o globálnom oteplovaní.

Spracované podľa:

www.turzin.netau.net

http://www.guardian.co.uk

http://www.cas.sk

www.youtube.com

Svet | stály odkaz

Komentáre

 1. ô
  odkiaľ je ten rodostrom?
  publikované: 16.12.2009 18:07 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 2. ja ho mam z jedneho uvedenych zdrojov
  ten prvy ;-) pod spracovane podla.

  napoveda: eurova minca, v casti komiks. odkial je original, to zial neviem.

  publikované: 16.12.2009 22:30 | autor: krija (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014